Vedtægter for foreningen Veksø Skoles Venner

 

§ 1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Veksø Skoles Venner

2. Foreningen er stiftet torsdag den 3. november 2011 og har hjemsted i Veksø, Egedal Kommune.

§ 2 Formål

1. Foreningens formål er at sikre et godt skole- og fritidsliv i Veksø med udgangspunkt i en velfungerende skole, som leverer undervisning i høj kvalitet, og som udgør en vigtig kerne for det sociale liv i Veksø.

2. Foreningens virke sker uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser.

§ 3 Medlemskab

1. Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem af foreningen.

2. I foreningen optages personlige medlemmer, samt kollektive medlemmer, eksempelvis foreninger, institutioner og andre sammenslutninger.

3. Bestyrelsen kan oprette andre typer medlemskaber.

4. Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent til foreningen.

5. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 14 dages varsel til udgangen af et kvartal. Forudbetalt kontingent kan ikke forlanges tilbagebetalt.

6. Eksklusion fra foreningen kan ske hvis en person modarbejder foreningens formål. Midlertidig eksklusion kan ske, hvis mindst 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer støtter det. Endelig eksklusion af et medlem sker efter vedtagelse på næstfølgende generalforsamling, jf. § 5.

§ 4 Kontingent

1. Alle medlemmer skal betale kontingent. Personlige medlemmers kontingent kan have forskellige niveauer.

2. Kontingentet gælder for et år af gangen og betales kvartalsvis, halv- eller helårligt forud.

3. Bestyrelsen kan fastsætte betalingsfrister for kontingent.

4. Såfremt et medlem er i restance ud over 3 måneder, skal dette medlem ekskluderes medmindre restancen er betalt senest 3 uger efter skriftlig anmodning fra bestyrelsen.

5. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling, jf. § 5.

§ 5 Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tredje kvartal.

3. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering på foreningens hjemmeside, udsendelse til medlemmer pr. e-mail samt opslag på Veksø Skole senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

4. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.

5. Kun medlemmer som er fyldt 18 år og som har betalt kontingent har selvstændig stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen. Fremmødte stemmeberettigede kan maksimalt medbringe to fuldmagter fra stemmeberettigede medlemmer.

6. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og eksklusion af et medlem et kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning foretages, når blot ét medlem ønsker det.

7. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokols og underskrives af generalforsamlingens dirigent og formand, og offentliggøres.

8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget for det følgende år

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 7

8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant

9. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker dette

2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med normalt varsel senest 14 dage efter en begæring herom fra medlemmerne jf. stk. 1.

3. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling må kun, udover "valg af dirigent", indeholde de(t) punkt(er) som har givet anledning til indkaldelsen.

4. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger følger de regler, som gælder for den ordinære generalforsamling, jf. § 5.

§ 7 Bestyrelse

1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer (formand, kasserer, sekretær, to bestyrelsesmedlemmer) og to suppleanter.

2. Alle valg gælder for 2 år af gangen, dog undtaget suppleanter der vælges for 1 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges i lige år, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges i ulige år.

3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

5. Bestyrelsen kan vælge at oprette arbejdsgrupper.

§ 8. Udbetaling af økonomisk støtte

1. Foreningen kan yde økonomisk støtte til aktiviteter, som er i overensstemmelse med foreningens formål.

2. Bestyrelsen udarbejder og vedligeholder retningslinjer for udbetaling af økonomisk støtte.

3. Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe beslutning om udbetaling af økonomisk støtte i henhold til stk.1.

§ 9. Tegningsret

1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

2. Formanden og kassereren kan meddele fuldmagt.

§ 10 Regnskab

1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

2. Kassereren varetager foreningens samlede økonomi under ansvar for bestyrelsen.

3. Kassereren udarbejder foreningens driftsregnskab og status, som forelægges bestyrelsen med revisors påtegning senest den 15. februar jf. stk. 5.

4. Revisor gennemgår driftsregnskab og status, og konstaterer, om de angivne beholdninger er til stede, samt påser at regnskabsførelsen er sket i henhold til god regnskabsskik.

5. Revisor underskriver det reviderede regnskab med evt. bemærkninger.

§ 11 Vedtægtsændringer

1. Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger og sker ved 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§12 Foreningens opløsning

1. Opløsning af Veksø Skoles Venner kan kun ske på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

2. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

4. Såfremt det vedtages at nedlægge foreningen, skal evt. formue tilfalde skole- og fritidsaktiviteter i Veksø.

§ 11 Ikrafttræden

1. Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling på Veksø Skole den 3. november 2011.


 
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter